KİMER (Komşu İletişim Merkezi)

444 4 578

KURUL VE KOMİSYONLAR

Belediyemizde çalışan kamu görevlilerine iyileştirme adı altında ödenen sosyal denge tazminatı "Kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. dönem toplu sözleşmenin" 4. bölümünde yer alan Yerel Yönetim Hizmet Kollarına ilişkin Toplu Sözleşmenin Sosyal Denge Tazminatı başlıklı 1inci maddesindeki "Belediyeler ve bağlı kuruluşlar ile İl Özel İdarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen Kamu görevlilerine 4688 sayılı Kanunun 32 inci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarı en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %100 ünün üzerinde olduğundan 4688 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesi gereği Kamu görevlilerine verilen mali ve sosyal hakları belirlemek için 11.11.2015 Tarihinde kurulmuştur. Komisyon; 1 başkan ve 4 üyeden oluşmaktadır.
4688 Sayılı Kanunun 22. maddesi gereğince kurum düzeyinde kamu görevlilerin çalışma koşulları ve kanunların kamu görevlilerine eşit uygulanması konularında görüş bildirmek üzere eşit sayıda kamu işveren vekili ve en çok üyeye sahip sendikaca belirlenen temsilciler ile Kurum İdari Kurulu 25.11.2013 tarihinde kurulmuştur. Kurul; 1 başkan ve 5 üyeden oluşmaktadır.
Belediye Meclisimizin 06.02.2015 tarih ve 2015/22 sayılı kararıyla, Kartal sınırları ve mücavir alanları içerisinde bulunan meydan, bulvar, cadde ve sokaklara cephesi bulunan yapılarda şehircilik, mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı projelerinin ve uygulamalarının kent estetiği açısından değerlendirilmesi ile gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının uymak zorunda oldukları esasları belirlemek amacıyla 08.09.2013 Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 10. maddesine göre; Estetik Kurulu oluşturulması 14.04.2015 tarihinde uygun görülmüştür. Kurul; 1 başkan ve 6 üyeden oluşmaktadır.
Kamuda Etik Kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerinin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetiminde halkın güvenini arttırmak amacıyla Başbakanlık tarafından 5176 sayılı Kanun gereği Kamu Görevlileri Etik Kurulu oluşturulmuş ve bu kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmeliğin 29. maddesi gereğince de Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca etik komisyonu kurulması istenilmiştir. Belediyemizde 12.11.2014 tarihinde kurulmuştur. Komisyon; 1 başkan, 2 asil ve 2 yedek üyeden oluşmaktadır.
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 22. ve Disk Genel İş Sendikası ile imzalanan 2012 – 2014 yıllarını kapsayan Toplu İş Sözleşmesinin 58. Maddeleri gereği, kamu ve özel sektöre ait işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturma zorunluluğu getirilmiştir. Belediyemizde yalnızca işçi personele yönelik olarak faaliyet gösteren İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun, 20.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22. Maddesi, “elli (50) ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı (6) aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturulur.” Hükmü gereğince İşçi, Memur ve Sözleşmeli Personele yönelik olarak 29.05.2015 tarihinde yeniden oluşturulmuştur. Kurul; 1 başkan, 9 üye, 4 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile 4 işyeri hekiminden oluşmaktadır.
Belediyemiz Hukuk İşleri Müdürlüğünce yürütülen kamulaştırmasız el atma nedeniyle açılmış olan tazminat davaları ile ilgili 2015 yılı için bir komisyon kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur. Komisyon; 1 başkan ve 6 üyeden oluşmaktadır.
4650 sayılı kanunun 3.maddesiyle değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 8.maddesine göre kamulaştırmayı yapacak idare bünyesi içinde taşınmaz malın tahmini bedelini tespit etmek için 2015 yılında Kıymet Takdir Komisyonu kurulmuştur. Komisyon; 1 başkan ve yedek, 4 asil, 4 yedek üyeden oluşmaktadır.
Belediyemize bağlı mücavir alanları kapsamak üzere 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ile bu Kanuna bağlı olarak çıkartılan "Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği" kapsamında Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonunun kurulması 12.01.2015 tarihinde kurulmuştur. Komisyon; 1 başkan ve 7 üyeden oluşmaktadır.
4857 Sayılı İş Kanununun 60. Maddesine dayanılarak hazırlanan Yıllık ücretli İzin Yönetmeliği'nin 15. Maddesi; "işçi sayısı yüzden fazla olan işyerlerinde işveren veya işveren vekilini temsilen bir, işçileri temsilen iki kişi olmak üzere toplam üç kişiden oluşan izin kurulu kurulur."10.04.2014 tarihinde kurulmuştur. Kurul; 1 başkan, 2 asil ve 2 yedek üyeden oluşmaktadır.
Belediyemiz Birim ve Müdürlüklerinde çalışan işçiler adına, Belediyemiz ile DİSK GENEL-İŞ Sendikası arasında imzalanan ve 01.03.2014-29.02.2016 tarihleri arasını kapsayan Toplu İş Sözleşmesinin 57. maddesinde; Komisyon; 1 başkan ve 7 üyeden oluşmaktadır.
Belediyemiz ile Disk Genel İş Sendikası tarafından imzalanan Toplu İş Sözleşmesinin 62. maddesindeki " İşçi tarafından yapılan hasar ve zararların tazmini için işyerinde (5) kişiden oluşan Hasar ve Zarar Tespit Komisyonu kurulur. Bu komisyonda, İki İşveren temsilcisi İki Sendika temsilcisi Olan olayın niteliğine göre, işyerinde işten anlayan ve İşveren ile Sendikanın birlikte seçecekleri beşinci bir kişiden oluşur." hükmü gereğince Hasar ve Zarar Tespit Komisyonunun yeniden oluşturulması gerekmektedir. Bu nedenle; işveren temsilcisi ve uzman işçi olarak aşağıda isimleri belirtilen kişilerin Toplu İş Sözleşmesinin 62. maddesi gereğince asıl ve yedek üye olarak oluşturulmaktadır. Kurul; 4 asil ve 4 yedek üyeden oluşmaktadır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 134. Maddesine dayanılarak hazırlanan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkındaki Yönetmeliğin değişik 4. Maddesinin V/B fıkrasının 2. Bendi “ Belediye Disiplin Kurulu, Belediye Başkanının veya görevlendireceği yardımcısının başkanlığında encümeninin atanmış üyelerinden kurulur” hükmü gereğince Belediyemiz Memur Disiplin Kurulu oluşturulmuştur. Kurul; 1 başkan ve 3 encümen üyesinden oluşmaktadır.